Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Mai Thị Hoàng Minh, Đoàn Thị Thảo Uyên (2020-10)

  • Việt Nam đã cam kết thực hiện kếtoán khu vực công trên cơ sở dồn tích tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán công quốc tế(IPSAS) và việc ban hành chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo định hướng được Bộ Tài chính Việt Nam khẳng định trong tinh thần của Chiến lược phát triển kế toán kiểm toán đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Hiện nay, các chuẩn mực kế toán công Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn...

  • Bài trích


  • Hoàng Tùng (2013-02)

  • Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin tài chính của doanh nghiệp (DN). Mỗi đối tượng quan tâm theo giác độ và với mục tiêu khác nhau, tùy theo lợi ích kinh tế của họ đối với DN. Mục đích sử dụng thông tin tài chính tùy thuộc vào chủ thể phân tích. Thông tin tài chính đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định củ...