Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Trường Thọ;  Advisor:Dương Đăng Chinh; Nguyễn Thế Thọ (2018)

  • Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán trong giai đoạn 2007-2017, rút ra các vấn đề cần đề xuất hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán ở Việt nam. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán ở Việt Nam.

  • Bài trích


  • Lại Cao Mai Phương (2017-12)

  • Bài viết vừa phân tích khái quát mức độ hội nhập thị trường chứng khoán 6 nước trong AEAN (ASEAN6) trong quá trình thực hiện những sáng kiến của diễn đàn thị trường vốn ASEAN (ACMF), vừa sử dụng mô hình ARDL so sánh, lượng hóa mức độ hội nhập thị trường chứng khoán ASEAN6 trong giai đoạn trước và sau khủng hoảng năm 2008; từ đó, đưa ra một số hàm ý đẩy nhanh mức độ hội nhập thị trường ...