Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Anh (2020-08)

 • Bài viết thực hiện phân tích các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời bao gồm ROA, ROE và ROS của 71 công ty chứng khoán (CTCK) là thành viên Sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó hiệu quả kinh doanh đánh (HQKD) của các CTCK trong giai đoạn 2013-2019. HQKD của các CTCK trong giai đoạn này được đánh giá là cao hơn và ổn định hơn giai đoạn trước tái cấu trúc các CTCK.&#x...

 • Luận án


 • Lê Xuân Thái;  Advisor:Trương Đông Lộc (2020)

 • Luận án tìm thấy tính độc lập của Hội đồng quản trị, quy mô công ty, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản có tương quan thuận với mức độ minh bạch và công bố thông tin của công ty niêm yết. Luận án còn tìm thấy mối tương quan thuận giữa công bố thông tin trong quá khứ đến mức độ công bố thông tin ở kỳ hiện tại của công ty. Minh bạch và công bố thông tin có tương quan nghịch vớ...

 • Bài trích


 • Phoutthavan Suvannala (2020-10)

 • Sở Giao dịch Chứng khoán Lào (LSX) chính thức thành lập vào ngày 10/10/2010 bằng hình thức liên doanh giữa Ngân hàng CHDCND Lào và sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc. Sau gần 10 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Lào không ngừng phát huy vai trò trong việc huy động vốn dài hạn cho các doanh nghiệp và góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước. Bài viết sẽ làm rõ kết quả hoạt động và ...

 • Luận án


 • Nguyễn Tuấn Duy;  Advisor:Mai Ngọc Anh (2021)

 • Luận án đã tổng hợp các mô hình tính giá trong kế toán (bao gồm cả giá trị hợp lý), các quan điểm lập quy khi đưa giá trị hợp lý vào trong các hệ thống chuẩn mực kế toán; hệ thống hóa các nguyên tắc chung khi áp dụng giá trị hợp lý, các quy định áp dụng giá trị hợp lý đối với các đối tượng kế toán có liên quan, các phương pháp và dữ liệu sử dụng để xác định giá trị&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Thảo (2021-03)

 • Minh bạch và công khai thông tin là một trong những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động của thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, ở bất kỳ quốc gia nào, công bố thông tin được coi là một nghĩa vụ quan trọng mà các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán cần phải đảm bảo. Luật chứng khoán năm 2019 và Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công...

 • Bài trích


 • Lê Vũ Nam (2020-05)

 • Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, ngày càng khẳng định vai trò là một kênh huy động và luân chuyển các nguồn vốn phục vụ cho đầu tư phát triển đất nước. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán năm 2019 với nhiều nội dung mới, tiến bộ nhằm điều chỉnh có hiệu quả hơn nữa các quan hệ phát sinh ngày càng phức tạp trong&#x...