Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2007)

 • Bản tin đưa ra những nhận xét, đánh giá các nghiên cứu của các tổ chức như ngân hàng thế giới, Tập đoàn Tài quốc tế. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, và từ các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp về một số cải cách chính trong năm qua và một số lĩnh vực cần được ưu tiên cải cách tiếp tục nhằm tạo thuận lợi cho kinh doanh.

 • Sách


 • Nhà xuất bản chính trị quốc gia (2013)

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hiểu rõ về mức độ phổ biến và nghiêm trọng3 cũng như các hình thức tham nhũng ở Việt Nam. Xác định nguyên nhân của tham nhũng, các yếu tố hạn chế hiệu lực của công tác PCTN. Đề xuất những hướng đi và giải pháp ưu tiên trong nỗ lực PCTN của Việt Nam trong những năm sắp tới.

 • Bản thông tin


 • Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2005)

 • Bản tin này bàn về một số hạn chế trong thủ tục đăng ký và thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam cùng với những đề xuất tiếp tục đơn giản hóa thủ tục này để khuyến khích nhiều doanh nghiệp mới ra dời

 • Luận án


 • Võ Thị Diệu Thu;  Advisor:Nguyễn An Hà, Lê Xuân Lãm (2020)

 • Luận án hệ thống và thống nhất lại các khái niệm về VHDN tại các NHTM, hệ thống lý thuyết liên quan, xây dựng khung phân tích VHDN tại các NHTM ở tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể đưa ra khái niệm, biểu hiện và các loại hình VHDN, đồng thời xác định các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến VHDN tại các NHTM. Về mặt thực tiễn, luận án phân tích thực trạng VHDN tại các NHTM ở Quảng Ngãi và các yếu...