Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Trần Thị Quanh, Võ Thị Cẩm Tiên; Trịnh Thị Hồng Hương, Nguyễn Thị Thanh Diệu; Phạm Thị Kim Chi (2020-04)

  • Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến lượng thông tin báo cáo tài chính (BCTC) của các DNNVV tỉnh Bình Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 nhân tố, gồm: Hiệu quả kiểm soát nội bộ; Năng lực nhân viên kế toán; Chất lượng phần mềm; và Quản trị lợi nhuận ảnh hưởng đến chất lượng thông tin BCTC của các doanh soát nghiệp nhỏ và vừa (DNNW)...

  • Luận án


  • Nguyễn Thị Tuyết;  Advisor:Nguyễn Văn Tạo, Phạm Thị Vân Anh (2020)

  • Luận án đã khái quát hóa về ngành xây dựng và doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khái quát thực trạng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này. Đồng thời, luận án đi sâu phân tích, đánh giá rõ nét thực trạng năng lực tài chính của các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng thông qua các nội dung: (i) Thực trạng huy động vốn; (ii) Thực trạng về năng lực...

  • Luận án


  • Hồ Thị Hải;  Advisor:Trần Đình Hảo, Hồ Ngọc Hiển (2020)

  • Luận án xây dựng khái niệm sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, khái niệm giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và những đặc trưng của giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Luận án xây dựng khái niệm pháp luật giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và làm rõ nội dung pháp luật giám sát sử dụ...