Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Văn Dũng (2021-01-25)

  • Bài viết tập trung phân tích bản chất quyền lợi được bảo hiểm và làm rõ mối quan hệ giữa chúng với hiệu lực pháp lý của hợp đồng bảo hiểm nói chung và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nói riêng. Từ đó, chỉ ra những hạn chế bất cập và đưa ra một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật kinh doanh bảo hiểm qua đó góp phần hạn chế tình trạng trục lợi bảo hiểm hiện nay.

  • Bài trích


  • Phan Thanh Bình (2020-11)

  • Bài viết trình bày quan điểm xây dựng chỉ số đo lường ổn định hệ thống tài chính và nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng các Bộ chỉ số đo lường ổn định tài chính của một số tổ chức, qua đó đề xuất một số khuyến nghị trong việc xây dựng chi số đo lường ổn định hệ thống tài chính Việt Nam.