Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Thái Lan Anh (2022-11)

  • Bài viết trình bày xu hướng giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng thông qua cơ chế ADR; thực trạng về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam; Khuyến nghị nhằm khuyến khích việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng thông qua trọng tài và hòa giải tại Việt Nam

  • Bài trích


  • Vương Duy Lâm (2017-06-01)

  • Bài viết chỉ ra những điểm chính của Khuôn khổ hội nhập ngân hàng ASEAN (ABIF) và điều kiện cần để đạt được các tiêu chí về Hệ thống ngân hàng chất lượng ASEAN (QABs). Bài viết cũng sử dụng công cụ đánh giá của Moody’s và cơ sở dữ liệu về hệ thống ngân hàng trong 7 quốc gia ASEAN, nhằm so sánh hệ thống ngân hàng Việt Nam với các quốc gia khác ở một số khía cạnh tiêu biểu như ...

  • Bài trích


  • Lương Thị Thu Thủy (2022-09)

  • Sự biến động của dòng vốn quốc tế luôn dành được sự quan tâm của các cơ quan quản lý. Bài viết này nhằm đánh giá tác động của các loại hình dòng vốn quốc tế đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Dựa trên dữ liệu của 26 NHTM trong nước từ năm 2006 - 2019, bằng chứng thực nghiệm cho thấỵ ảnh hưởng tiêu cực đáng kể của dòng vốn gián tiếp đến sự ổn...