Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Thái Lan Anh (2022-11)

  • Bài viết trình bày xu hướng giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng thông qua cơ chế ADR; thực trạng về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam; Khuyến nghị nhằm khuyến khích việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng thông qua trọng tài và hòa giải tại Việt Nam