Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Dương Kim Thế Nguyên (2014)

  • Bài viết nghiên cứu pháp luật các nước Hoa Kỳ, Anh, Nga về giải quyết phá sản ngân hàng thương mại trên cơ sở: (1) Quy định riêng về phá sản áp dụng cho các ngân hàng thương mại, (2) Các biện pháp xử lý tình trạng mất khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại được xây dựng với nhiều giải pháp xử lý đa dạng, ưu tiên các giải pháp phục hồi, tái cấu trúc hoặc chuyển giao ngân hàng...

  • -


  • Trần Vũ Hải (2014)

  • Phân tích tổng quan pháp luật về giám sát tài chính công trên hai phương diện : xem xét dựa vào nội dung quan hệ pháp luật về giám sát tài chính; xem xét dựa trên hoạt động giám sát của từng chủ thể. Trình bày một số bất cập cơ bản của pháp luật giám sát tài chính công ở một số cơ quan giám sát chủ yếu. Kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát tài chính...

  • 2004


  • Mai Hồng Quỳ (2004)

  • Electronic Resources; Tổng quan về pháp luật chống bán phá giá của Việt Nam -- Phân tích ý nghĩa và bản chất của bán phá giá và chống bán phá giá: Đánh giá về ý nghĩa của phá giá và chống bán phá giá từ góc độ kinh tế; một số vấn đề của luật chống bán phá giá -- Một số đề xuất về mặt chính sách trong việc áp dụng luật chống bán phá giá tại Việt Nam