Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Hồ Thị Hải;  Advisor:Trần Đình Hảo, Hồ Ngọc Hiển (2020)

 • Luận án xây dựng khái niệm sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, khái niệm giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và những đặc trưng của giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Luận án xây dựng khái niệm pháp luật giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và làm rõ nội dung pháp luật giám sát sử dụ...

 • Bài trích


 • Lê Thị Thảo (2019-12)

 • Tín dụng đen ở Việt Nam dụng đang là vấn nạn tác động đến đời sống, sinh hoạt, trật tự an toàn xã hội cũng như nền kinh tế quốc gia. Bài viết phân tích các quan điểm để nhận diện tín dụng đen các khoảng trống pháp lí trong quy định pháp luật về quản lý, xử phạt hành chính, xử lí hình sự đối với tín dụng đen; đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về định danh hành vi tín ...

 • Bài trích


 • Phokham Sayasone (2018-07)

 • Trong những năm qua, việc thực hiện pháp luật về NSNN ở CHDCND Lào có nhiều đổi mới, tiến bộ. Tuy vậy, do chủ thể thực hiện đa dạng, phân cấp chưa rõ; phương thức thực hiện chưa xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN, chưa đi sâu để đánh giá và có giải pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng NSNN v.v.. nên thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN vẫn còn bất cậ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thu Trang (2021)

 • Ở Việt Nam, mặc dù đã có nhiều văn bản pháp luật quỵ định vê hóa đơn, chứng từ trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng, nhưng các quy định này vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Từ thực tế thực hiện, tác giả chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, bât cập, từ đó, đề xuất các giải pháp có thể áp dụng trong thời gian tới.

 • Tạp chí


 • Vũ Ngọc Hà, Vũ Văn Cương (2009)

 • Nghiên cứu những điểm mới cơ bản trong pháp luật về kiểm tra, thanh tra thuế; Trình bày một số ý kiến về các quy định của pháp luật về thanh tra kiểm tra thuế ở nước ta hiện nay.

 • Bài trích


 • Phô Khăm Xay Nha Sỏn (2016-08-26)

 • Trong những năm qua, pháp luật về sử dụngngân sách Nhà nước Lào ngày càng được đổi mới và hoàn thiện theo hướng tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng; góp phần khuyến khích đầu tư,phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.