Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  •  (2016)

  • Nội dung cuốn sách tập trung vào hai loại giao dịch chủ yếu của thị trường vốn nợ là khoản vay hợp vốn và phát hành trái phiếu; các vấn đề cốt yếu về hợp đồng, giao dịch bảo đảm, ý kiến pháp lý - là những nội dung quan trọng trong các giao dịch tài chính nói chung và hầu hết các giao dịch vay hợp vốn và phát hành trái phiếu.

  • Sách


  •  (2018)

  • Tài liệu bao gồm các thông tin nghiên cứu nhằm làm rõ các cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn, góp phần giải thích một số vấn đề, các nội dung quy định của Luật NSNN năm 2015, thể hiện sự thống nhất xuyên suốt trong các quy định về chính sách thu, chi ngân sách, định mức phân bổ ngân sách, bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp.