Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Phokham Sayasone (2018)

  • Trong những năm qua, việc thực hiện pháp luật về NSNN ở CHDCND Lào có nhiều đổi mới, tiến bộ. Tuy vậy, do chủ thể thực hiện đa dạng, phân cấp chưa rõ; phương thức thực hiện chưa xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN, chưa đi sâu đánh giá và có giải pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng NSNN v.v.. nên thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN vẫn còn bất cập, hạn&#x...

  • Bài trích


  • Hoàng Thị Hải Yến (2022-03)

  • Xét một cách tổng quát, có thể thấy pháp luật về thuế là bình đẳng và không thiên vị, tuy nhiên, đạt được mục tiêu bình đẳng giới, Nhà nước đưa ra một số ưu đãi thuế dành cho đối tượng là phụ nữ. Dù vậy, khi đi sâu vào các quy định pháp luật thuế, vẫn có thể thấy tác động tiêu cực của một số quy định pháp luật thuế đến bình đẳng giới. Trong bài viết này, tác giả làm rõ t...