Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • USAID (2018-06)

 • Nội dung chính: 1. Sự tăng trưởng GDP và xuất khẩu của US từ năm 2007 – 2015 2. Bức tranh toàn cảnh về sự phát triển, thương mại, sự tang trưởng kinh tế và nghề nghiệp ở Mỹ 3. Cách USAID giúp US tăng trưởng kinh tế, tạo ra mặt hàng cho các công ty và nghề nghiệp cho người lao động 4. Hệ thống tài chính đặt nền tảng cho tăng trưởng kinh tế gồm: năng lượng,...

 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Bài báo cáo đặt ra yêu cầu ngân sách của Tổng thống cho năm tài chính 2021 đối với Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) là 41 tỷ đô la, bao gồm 19,6 tỷ đô la trong quỹ USAID quản lý hoàn toàn hoặc một phần. Yêu cầu ngân sách của Tổng thống cam kết phục vụ nhu cầu của công dân Mỹ, đảm bảo an toàn, thúc đẩy sự thịnh vượng, bảo vệ quyền của ...

 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Báo cáo trình bày chi tiết về hiệu suất của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đối với các mục tiêu hằng năm. Báo cáo cũng bao gồm kế hoạch hiệu suất hằng năm, hiệu suất hằng năm, đặt mục tiêu hiệu suất cho năm tới và mục tiêu sơ bộ cho năm tiếp theo.

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-8)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Chad nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Chad phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới �...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-4)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Cabo Verde nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Cabo Verde phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng T...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-8)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Pakistan nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Pakistan phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới&#...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-3)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh (Oman, Kuwait,United Arab Emirates, and Bahrain) nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà GCC phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng&#...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-8)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Sri Lanka nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Sri Lanka phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-4)

 • Cuộc khảo sát này được thiết kế để một Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) để đạt được kết quả tốt hơn hiểu về cách các bên liên quan trong Gambia cảm nhận WBG. Tổng khảo sát khám phá, Các vấn đề chung gặp phải Gambia, nhìn chung hướng về phía Ngân hàng Thế giới, Hiệu quả và kết quả của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Hoạt động kiến ​​thức và hoạt động của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Làm việc với ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-3)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Nam Phi nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Nam Phi phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế...