Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-9)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở các quốc đảo Solomon nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà các quốc đảo Solomon phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (-)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để đạt được các mục tiêu sau 1. Hỗ trợ Ngân hàng Thế giới thêm thấu hiểu hơn các bên liên quan ở Afghanistan nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới 2. Thu thập các phản hồi 1 cách hệ thống từ các bên liên quan ở Afghanistan theo các mục sau: - Cách nhìn của họ về tổng quan môi trường ở Afghanistan - Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân&#x...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-7)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Bulgaria nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Bulgaria phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới&#...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-11)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Burundi nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều: Các vấn đề chung mà Burundi phải đối mặt, thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới, sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới, các hoạt động và công&#...

 • Báo cáo thẩm tra


 • Independent Evaluation Group (IEG), Tổ chức đánh giá độc lập (2017)

 • Bản đánh giá cho thấy là nhiệm vụ chung của Ngân hàng thế giới là một thế giới không đói nghèo. Nhận thức được tính phức tạp của nhiệm vụ này, vào năm 2013, Ngân hàng thế giới tập trung tất cả các hoạt động riêng rẽ vào hai mục tiêu cấp thiết. Mục tiêu đầu tiên là nhằm kết thúc tình trạng đói nghèo, mong muốn giảm tỉ lệ đói nghèo toàn cầu xuống còn 3% vào năm 2030. Mục tiêu thứ&#x...