Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-4)

 • Khảo sát ý kiến ​​quốc gia là một phần của chuỗi chương trình khảo sát ý kiến ​​của khu vực Nhóm Ngân hàng Thế giới. Báo cáo này được chuẩn bị bởi Nhóm nghiên cứu ý kiến ​​công chúng (PORG) nhóm dẫn đầu bởi Sharon Felzer (Cán bộ truyền thông cấp cao, Trưởng PORG),Jing Guo, Svetlana Markova, và Jessica Cameron. Calita Woods, Dania Mendoza và Isabel Tepedino được cung cấp hỗ trợ dữ liệu. Báo cáo được ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-2)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Sao Tome và Principe nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Sao Tome và Principe phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-3)

 • Cuộc khảo sát này được thiết kế để một Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) để đạt được kết quả tốt hơn hiểu về cách các bên liên quan trong cảm nhận WBG. Tổng khảo sát khám phá: Các vấn đề chung, nhìn chung hướng về phía Ngân hàng Thế giới, hiệu quả và kết quả của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Nhóm của Ngân hàng Thế giới cạnh hoạt động, làm việc với Nhóm Ngân hàng Thế giới và vai...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-6)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Mauritius nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Mauritius phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của&#x...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-8)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Honduras nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Honduras phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-6)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để đạt được các mục tiêu sau 1. Hỗ trợ Ngân hàng Thế giới thêm thấu hiểu hơn các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Sudan nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới 2. Thu thập các phản hồi 1 cách hệ thống từ các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Sudan theo các mục sau: - Cách nhìn của họ về tổng quan môi trường ở Sudan - Thái độ ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-4)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để đạt được các mục tiêu sau 1. Hỗ trợ Ngân hàng Thế giới thêm thấu hiểu hơn các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Nicaragua nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới: 2. Thu thập các phản hồi 1 cách hệ thống từ các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Sudan theo các mục sau: - Cách nhìn của họ về tổng quan môi trường ở Nicaragua �...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-9)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Colombia nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Colombia phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-8)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Chad nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Chad phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới �...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-4)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Cabo Verde nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Cabo Verde phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng T...