Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-8)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Pakistan nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Pakistan phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới&#...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-3)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh (Oman, Kuwait,United Arab Emirates, and Bahrain) nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà GCC phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng&#...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-8)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Sri Lanka nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Sri Lanka phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-4)

 • Cuộc khảo sát này được thiết kế để một Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) để đạt được kết quả tốt hơn hiểu về cách các bên liên quan trong Gambia cảm nhận WBG. Tổng khảo sát khám phá, Các vấn đề chung gặp phải Gambia, nhìn chung hướng về phía Ngân hàng Thế giới, Hiệu quả và kết quả của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Hoạt động kiến ​​thức và hoạt động của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Làm việc với ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-3)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Nam Phi nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Nam Phi phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-9)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở các quốc đảo Solomon nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà các quốc đảo Solomon phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (-)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để đạt được các mục tiêu sau 1. Hỗ trợ Ngân hàng Thế giới thêm thấu hiểu hơn các bên liên quan ở Afghanistan nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới 2. Thu thập các phản hồi 1 cách hệ thống từ các bên liên quan ở Afghanistan theo các mục sau: - Cách nhìn của họ về tổng quan môi trường ở Afghanistan - Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân&#x...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-7)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Bulgaria nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Bulgaria phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới&#...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-11)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Burundi nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều: Các vấn đề chung mà Burundi phải đối mặt, thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới, sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới, các hoạt động và công&#...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-4)

 • Khảo sát ý kiến ​​quốc gia là một phần của chuỗi chương trình khảo sát ý kiến ​​của khu vực Nhóm Ngân hàng Thế giới. Báo cáo này được nhóm nghiên cứu ý kiến ​​công chúng (PORG) chuẩn bị dẫn đầu bởi Sharon Felzer (Cán bộ truyền thông cấp cao, Trưởng PORG), Jessica Cameron, Svetlana Markova, và Jing Guo . Calita Woods và Dania Mendoza cung cấp hỗ trợ dữ liệu. Báo cáo được chuẩn bị dưới sự hướng&#...