Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-11)

 • Cuộc khảo sát ý kiến ​​quốc gia Angola là một phần của chuỗi chương trình khảo sát ý kiến ​​của khu vực Nhóm Ngân hàng Thế giới. Báo cáo này được chuẩn bị bởi Nhóm nghiên cứu ý kiến ​​công chúng (PORG) nhóm dẫn đầu bởi Sharon Felzer (Cán bộ truyền thông cấp cao, Trưởng PORG), Jing Guo, Svetlana Markova và Jessica Cameron. Calita Woods và Dania Mendoza cung cấp hỗ trợ dữ liệu. Các báo cáo đã được ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-9)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Niger nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Niger phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân&...

 • Báo cáo


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập (2016)

 • Chính sách đảm bảo (Policy- Based guarantees, PBGs) là một chính sách của Ngân hàng Thế giới nhằm bảo vệ các nhà cho vay từ khu vực tư tránh được rủi ro vỡ nợ từ các quốc gia vay tiền của họ. Tài liệu này là một bản khảo sát quá trình làm và áp dụng nó, kết quả đạt được khi áp dụng chính sách này. Qua đó, rút ra đươc các bài học quan trọng nhằm phát triển tốt hơn.

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2017-4)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Myanmar nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Myanmar phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới�...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-10)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Mexico nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Mexico phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2017-2)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Macedonia nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Macedonia phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2017-03)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Tajikistan nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Tajikistan phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế gi...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2017-3)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Lebanon nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Lebanon phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới�...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2017-4)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Jordan nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Jordan phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-12)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Guatemala nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Guatemala phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới...