Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Dương Kim Thế Nguyên (2014)

 • Trình bày đặc trưng cơ bản của TCTD : TCTD là một doanh nghiệp; là loại hình doanh nghiệp duy nhất có quyền kinh doanh ngân hàng bằng việc thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng; hoạt động kinh doanh của các TCTD là hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nhiều loại rủi ro ở mức độ cao. Phân tích cơ sở kinh tế và pháp lý chi phối việc xây dựng quy chế pháp lý riêng về phá sản các...

 • -


 • Phạm Thị Giang Thu; Nguyễn Ngọc Lương (2010)

 • Nguyên tắc xây dựng luật. Những vấn đề cụ thể: về phạm vi điều chỉnh của luật các tổ chức tín dụng; Về một số khái niệm cơ bản cần được định nghĩa trong luật; Tổ chức quản trị và điều hành tổ chức tín dụng; Về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng; Vấn đề phá sản của tổ chức tín dụng; Vấn đề kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng

 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Hằng (2007)

 • Phân tích một số vấn đề về pháp luật bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng thông qua việc làm rõ phạm vi bảo đảm và biện pháp bảo đảm; điều kiện của tài sản bảo đảm; quy định về giá trị tài sản bảo đảm; hiệu lực của giao dịch bảo đảm; quyền yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh.

 • Luận án


 • Nguyễn Thái Hà;  Advisor:PGS. TS. Nguyễn Như Phát (2016)

 • Luận án đã làm rõ một số khái niệm vốn đang được tiếp cận rất khác nhau trong thực tế như tài chính vi mô, tổ chức tài chính vi mô, pháp luật về tài chính vi mô, pháp luật về tổ chức tài chính vi mô; làm rõ bản chất và nêu lên những đặc trưng pháp lý cơ bản của tài chính vi mô và tổ chức tài chính vi mô; nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện pháp luật v...

 • Tạp chí


 • Đinh Dũng Sỹ (2002)

 • Tìm hiểu đặc trưng của hoạt động kinh doanh tín dụng; các biện pháp bảo đảm an toàn tín dụng; mục đích của bảo hiểm tiền gửi; các mô hình bảo hiểm tiền gửi... trong các tổ chức tín dụng ở Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Phạm Thị Giang Thu (2005)

 • Trao đổi một vài ý kiến nhằm hiểu rõ nội dung pháp lý về hoạt động đồng tài trợ. Hoạt dộng này có nhiều nguy cơ tiềm tàng dẫn đến việc vi phạm, tranh chấp giữa các bên liên quan. Việc giảm thiểu vi phạm hoặc tranh chấp là một trong những yêu cầu quan trọng của việc áp dụng và tuân thủ pháp luật.