Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Công ty quản lý tài sản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017-5-25)

 • Trả lời Công văn số 661/TTKQH-TV, Công ty quản lý tài sản thuộc Ngân hàng nhà nước cung cấp báo cáo hoạt động của công ty.Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và phân loại các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ đã mua để đề xuất phương án xử lý cụ thể; tổ chức gặp gỡ trực tiếp từng khách hàng, từng tổ chức tín dụng

 • Bài trích


 • Phan Hữu Việt, Phạm Thị Hoàng Anh (2019-05)

 • Bài viết đánh giá tác động của việc thay đổi hệ số rủi ro đối với các tài sản rủi ro, tổng dư nợ và chất lượng nợ tới mức độ đủ vốn của ngân hàng thương mại tại Việt Nam; đồng thời, đề xuất một số khuyến nghị cho ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng mức đủ vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nâng cao hiệu lực điều hành của chính sách an toàn vĩ mô.

 • Tạp chí


 • Trần Vũ Hải (2007)

 • Trình bày bản chất pháp lý và một số bất cập cơ bản của pháp luật hiện hành về hình thức cấp tín dụng cho thuê tài chính. Để hình thức cấp tín dụng này ngày càng thể hiện được vai trò của nó trong việc khuyến khích đầu tư, phát triển công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cần phải có những sửa đổi pháp luật cho phù hợp.

 • -


 • Dương Kim Thế Nguyên (2014)

 • Sự sụp đổ của một tổ chức tín dụng có thể gây ra những tác động to lớn đến nền kinh tế, vì thế các biện pháp phòng ngừa rủi ro và khắc phục các hậu quả của sự đổ vỡ được Nhà nước sử dụng. Kiểm soát đặc biệt là biện pháp nằm trong nhóm các biện pháp khắc phục hậu quả, được áp đặt bởi cơ quan quản lý ngân hành với mục tiêu hạn chế mức thấp nhất khả năng xảy ra việc&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Kim Quỳnh;  Advisor:Đoàn Văn Thắng, Phan Hữu Nghị (2020)

 • Luận án đã phân tích chi tiết thực trạng hoạt động xử lý nợ xấu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC): Từ thực trạng hệ thống văn bản pháp lý tác động tới hoạt động xử lý nợ xấu của VAMC tới hiệu quả xử lý nợ của VAMC giai đoạn 2013-2019. Đặc biệt, bằng việc thu thập thông tin qua phiếu khảo sát, luận án đã đ...