Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Authors: Lê Thị Thu Thủy (2002)

  • Bài viết đề cập đến khái niệm bảo đảm tiền vay và bảo đảm tiền vay bằng tài sản, một số tồn tại cần được giải quyết về bảo đảm tiền vay bằng tài sản và đưa ra một số kiến nghị về hợp đồng tín dụng ngân hàng, định giá tài sản bảo đảm và giá trị khoản vay