Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Trần Văn Giao (2016)

  • Bài viết cho thấy, để đảm bảo phát huy vai trò của thị trường chứng khoán, việc quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán là cần thiết của mọi quốc gia có nền kinh tế thị trường. Việt Nam từ khi hình thành và phát triển thị trường chứng khoán đã luôn quan tâm đến việc hoàn thiện và đổi mới quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đã&#x...

  • Luận án


  • Nguyễn Trọng Hiếu;  Advisor:Nguyễn Công Phương, Hoàng Tùng (2020)

  • Luận án tổng hợp cơ sở lý thuyết về sai sót báo cáo tài chính (BCTC), nhấn mạnh các lý thuyết giải thích sai sót BCTC, qua đó cung cấp khuôn khổ lý thuyết làm nền tảng cho các nghiên cứu trong nước. Kết quả thực hiện luận án cũng cung cấp bằng chứng về thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết, giải thích nguyên nhân sai sót của các công ty niêm yết ở một nền kinh tế&...

  • Bài trích


  • Đào Thị Thanh Bình, Nguyễn Thu Huyền (2020-03)

  • Bài viết kiểm tra tâm lý đám đông tại thị trường chứng khoán Việt Nam, một thị trường trẻ và có tiềm năng tăng trưởng trên thị trường tài chính. Nghiên cứu không chỉ trình bày các kiểm định về sự tồn tại của hành vi đám đông, mà còn đo lường mức độ tâm lý đám đông trong các hoàn cảnh khác nhau, như: trong giai đoạn thị trường tích cực và tiêu cực, thời kỳ khủng hoảng tài chính và ...