Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Võ Đình Toàn (2009-06)

  • Bài viết trình bày việc nhận diện tư vấn pháp luật thuế; nguyên tắc cơ bản của nghiệp vụ tư vấn pháp luật thuế; xác định yêu cầu của khách hàng và quy trình tư vấn; một số vấn đề cần quan tâm khi tư vấn pháp luật thuế.

  • Bài trích


  • Nguyễn Công Phương (2010-09)

  • Bài viết bàn về sự liên kết giữa kế toán và thuế ở nước ta. Nhận diện mức độ liên kết giữa kế toán và thuế có ý nghĩa thiết thực không chỉ trong quản lý điều hành vĩ mô mà còn trong thực hành kế toán và thuế ở các doanh nghiệp. Kết quả phân tích cho thấy có sự gắn kết chặt chẽ giữa kế toán và thuế. Kết quả nghiên cứu này giúp cho các đối tượng có liên quan vận dụng ...

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Diễm Châu, Nguyễn Thị Kim Tuyển (2012-08)

  • Bài viết đề cập đến những vấn đề về mức giảm trừ gia cảnh, thuế suất và khoảng cách thu nhập giữa các bậc thuế. Điều chỉnh được các vấn đề này sẽ giải quyết được những hạn chế cơ bản của Luật Thuế thu nhập cá nhân.