Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phan Tú Anh (2017)

 • Bài viết đề cập đến trong những năm qua, Việt Nam đã tiến hành thực hiện các chính sách tài chính hướng đến tăng trưởng xanh dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các chính sách tài chính liên quan đến tăng trưởng xanh của Việt Nam chưa thực sự phát huy hiệu quả, chưa xử lý được các hành vi đi ngược lại mục tiêu tăng trưởng xanh, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ hơn&#x...

 • Luận án


 • Trương Thị Đức Giang;  Advisor:Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Mùi (2020)

 • Luận án nghiên cứu, xác lập nội dung QLNX trong hoạt động tín dụng theo tiếp cận của chuyên ngành Quản lý kinh tế dựa trên các chức năng của quản lý: (i) Xây dựng ban hành chính sách, chiến lược quản lý nợ xấu và quy trình quản lý nợ xấu; (ii) Mô hình tổ chức bộ máy quản lý nợ xấu; (iii) Tổ chức thực hiện hoạt động QLNX của một NHTM. Nghiên cứu rút ra một số bài học có thể&#x...

 • Luận án


 • Trương Đức Thành;  Advisor:Lê Thị Mận (2019)

 • Luận án này nghiên cứu về các hoạt động Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong việc kiểm toán ngân hàng trung ương (NHTW), ngân hàng thương mại có vốn nhà nước gồm ngân hàng công thương (NHCT), ngân hàng ngoại thương (NHNT) và ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH). Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính, diễn giải, quy nạp, thống kê mô tả và phân tích tổng hợp để hẹ...

 • Luận án


 • Phan Thùy Dương;  Advisor:Nguyễn Thị Hà, Đỗ Thị Vân Trang (2020)

 • Luận án đã hệ thống hóa, làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp. Luận án đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính, đặc biệt đã phân tích rõ đặc điểm của ngành xây dựng ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính. Đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu và tổng hợp những bài học kinh nghiệm...

 • Luận án


 • Vũ Thị Kim Oanh;  Advisor:Đỗ Thị Kim Hảo, Nguyễn Đỗ Quốc Thọ (2019)

 • Luận án đã đánh giá thực trạng căng thẳng khu vực tài chính tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2005-2017, trong đó xem xét căng thẳng trong từng cấu phần của khu vực tài chính như thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, khu vực ngân hàng và thị trường ngoại hối, qua đó đã chỉ ra giai đoạn căng thẳng khu vực tài chính tại Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu đã xem xét tác động của căng...

 • Luận án


 • Trần Vương Thịnh;  Advisor:Lê Phan Thị Diệu Thảo (2020)

 • Luận án nghiên cứu về dự trữ ngoại hối tối ưu và ba phương pháp chính ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu của quốc gia gồm phương pháp đo lường theo kinh nghiệm, phương pháp dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối và phương pháp dựa vào chi phí – lợi ích của dự trữ ngoại hối. Luận án đã thực nghiệm ba phương pháp này cho Việt&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Văn Hải;  Advisor:Vũ Mạnh Chiến, Đàm Gia Mạnh (2020)

 • Luận án đã tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan quan từ đó xác định khoảng trống nghiên cứu là chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu mô hình tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí (HTTT KTQTCP) dưới góc độ hệ thống thông tin của KTQTCP, nội dung của tổ chức HTTT KTQTCP dưới góc độ các thành phần cấu thành HTTT KTQTCP, tiếp cận tổ chức HTTT KTQTCP theo các thành phầ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Bích Thủy (2019-04)

 • Thị trường trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 19 năm thăng trầm, rất nhiều gian lận đã được ghi nhận và xử phạt, song còn rất nhiều gian lận chưa đủ căn cứ pháp lý và chế tài để xử lý. Bài viết làm rõ các nhân tố tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp giúp phòng ngừa và hạn chế hành vi gian lận. Yếu tố tác...