Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thùy Vinh (2020-05)

 • Hiện nay, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, cho nên các biến số kinh tế vĩ mô ở môi trường bên ngoài sẽ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế trong nước. Trong bối cảnh đó, quá trình thực thi các chính sách vĩ mô ngày càng trở nên khó khăn, vì vậy, điều hành chính sách cần tuân thủ theo quy tắc nhất định. Tại Việt Nam, chính sách tiền tệ là một trong nh...

 • Bài trích


 • Hồ Đình Bảo, Nguyễn Phúc Hải; Đỗ Quỳnh Anh, Trần Toàn Thắng (2020-09)

 • Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI) tới bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam, sử dụng dữ liệu bảng cho 63 tỉnh/thành phố trong giai đoạn 2010-2018. Kết quả thực nghiệm từ mô hình kinh tế lượng không gian cho thấy FDI có xu hướng làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập tại các địa phương, bao gồm cả ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưở...

 • Bài trích


 • Trần Thị Xuân Anh, Trần Thị Thu Hương (2021-10)

 • Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn COVID-19 sử dụng thước đo hệ số Sharp điều chỉnh và tỷ lệ phần bù rủi ro trên giá giá trị rủi ro Sharp. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn các quỹ đầu tư có kết quả biến động khá mạnh trong làn sóng dịch bệnh đầu tiên ở Việt Nam với hai chỉ số đo...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Minh (2022-01)

 • Nắm giữ tiền mặt là một chủ đề được các doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến nghiêm trọng và nguồn lực tài chính bên ngoài đóng vai trò nòng cốt để ứng phó với vấn đề trên. Do đó, bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu tác động của phát triển định chế tài chính đến việc nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp phi tài chính niêm yết ...