Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phan Hữu Việt, Phạm Thị Hoàng Anh (2019-05)

 • Bài viết đánh giá tác động của việc thay đổi hệ số rủi ro đối với các tài sản rủi ro, tổng dư nợ và chất lượng nợ tới mức độ đủ vốn của ngân hàng thương mại tại Việt Nam; đồng thời, đề xuất một số khuyến nghị cho ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng mức đủ vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nâng cao hiệu lực điều hành của chính sách an toàn vĩ mô.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hoàng Phong, Phạm Thị Bích Duyên (2019-06)

 • Bài viết đánh giá tác động của cạnh tranh đến sự Ổn định tài chính của các ngân hàng đưa ra Việt Nam trong giai đoạn 2005 • 2017. Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm, bài viết một số hàm ý đối với các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản trị ngân hàng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Hoa Hồng, Cao Đinh Kiên; Nguyễn Bích Thủy (2019-02)

 • Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời điểm phát hành lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2017. Kết quả từ mô hình hồi quy thấy thời điểm một doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành lần đầu ra công chúng phụ thuộc vào cả các yếu tố thị trường và yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Khi thị trường biến động mạnh, lạm phát và lãi suất cao thì doanh&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Cường, Lê Thùy Trang (2019-02)

 • Nghiên cứu này đánh giá mức độ công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trên cả báo cáo tài chính năm củng như báo cáo tài chính giữa niên độ và các nhân tố có ảnh hưởng. Từ đó, bài viết đề xuất một số gợi ý nhằm cải thiện mức độ công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết.

 • Luận án


 • Vũ Hải Yến (2020)

 • Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về ổn định tài chính và quy trình thiết lập bộ chỉ số. Quy trình này gồm 4 bước: (i) nhận diện rủi ro, (ii) phân nhóm rủi ro, (iii) lựa chọn các chỉ số phản ánh rủi ro và (iv) thu thập dữ liệu và kiểm định tính phù hợp của các chỉ số. Luận án cũng tìm hiểu việc đo lường ổn định tại các quốc gia và rút ra kinh nghiệm để xây...

 • Luận án


 • Nguyễn Trung Hậu;  Advisor:Đào Văn Hùng, Phạm Thị Hoàng Anh (2020)

 • Luận án đã phân tích định tính tác động của công cụ an toàn vĩ mô trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2018, đã sử dụng mô hình định lượng để đánh giá tác động của các công cụ an toàn vĩ mô đến hoạt động tín dụng của từng nhóm ngân hàng trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2018. Đây là điểm hoàn toàn khác biệt vì các nghiên cứu trước đây về hiệu lực của chính sách an to...

 • -


 • Đỗ Văn Đại (2014)

 • Bộ Luật Dân sự quy định "lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng" nhưng không cho biết hướng xử lý hậu quả khi các bên thỏa thuận vượt qua mức cho phép. Bài bình luận cho thấy hướng xử lý và tính thuyết phục của hướng xử lý mà Tòa giám đốc thẩm định hướng cho Tòa&#...