Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • - (2005)

 • Mục đích của đánh giá tổng hợp này là xem xét và đánh giá sự đóng góp của chi tiêu công vào tăng trưởng và giảm nghèo ở Việt Nam trong những năm gần đây để xác định các thứ tự ưu tiên và hành động để tăng cường sự đóng góp đó trong các năm tới thông qua phân bổ nguồn lực tốt hơn và quản lý chi tiêu công tốt hơn

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • - (2015)

 • Tài liệu nghiên cứu này nhằm đề xuất tầm nhìn và các khuyến nghị triển khai Khuôn khổ cung cấp dịch vụ định danh điện tử tại Việt Nam. Ngoài ra tài liệu cũng chỉ ra các vai trò của rất nhiều các bên liên quan (khu vực công, khu vực tư nhân, cộng đồng phát triển, v.v.) trong lĩnh vực này. Tài liệu nghiên cứu đưa ra khuyến nghị về các loại dịch vụ định danh điện tử phù hợp và ...

 • Báo cáo


 • Ngân hàng thế giới (1998)

 • Báo cáo mở đầu bằng việc xem xét lại tình hình hiện nay của kinh tế Việt Nam trong Chương 1; Chương 2: Báo cáo đánh giá những đối sách hiện tại, nhận định về tiến độ đạt được trong một số lĩnh vực và đề xuất phải hành động nhanh chóng hơn trong các lĩnh vực khác; Ở Chương 3: Báo cáo thực hiện phân tích chính sách tương tự trong hai lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam là lĩnh vực...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • - (2004)

 • Báo cáo này xem xét tình hình hiện tại và triển vọng trong tương lai của hoạt động huy động cốn cổ phần ở Việt Nam. Hoạt động huy động vốn cổ phần thường được định nghĩa là phương thức được các công ty sử dụng nhằm huy động vốn đầu tư dài hạn thông qua việc bán cổ phần (vốn chủ sở hữu) cho các nhà đầu tư, thay vì các biện pháp huy động vốn khác như vay ngân hàng hay phát ...

 • Báo cáo


 • Đỗ Hoài Nam (2010)

 • Báo cáo này, do GS. TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ biên, tóm tắt các kết quả từ các nghiên cứu và những cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học được thực hiện trong khuôn khổ của Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật mà Ngân hàng Thế giới phối hợp với Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện kể từ tháng 9 năm 2009. Mục tiêu chính của Hỗ trợ kỹ thuật này là cung cấp luận cứ khoa học cho vi...