Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • - (-)

 • Sổ tay hướng tới ba mục tiêu: Nâng cao nhận thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam về các thông lệ quốc tế tốt đối với giao dịch bên liên quan (GDBLQ) và minh bạch thông tin của ngân hàng về giao dịch và cho vay các bên liên quan; Tạo ra một cuốn cẩm nang nhằm giúp ngân hàng tạo lập các thông lệ tốt về GDBLQ và mức độ công bố thông tin phù hợp để tăng tính minh bạch ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Văn Lân (2006)

 • Mục tiêu nghiên cứu là: i) có thêm hiểu biết về thực tế quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam; ii) Cung cấp thông tin về kết quả điều tra (đầu vào) và đưa ra khuyến nghị cho việc soạn thảo Luật Doanh nghiệp 2006 và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, và iii) Xác định những biện pháp về mặt pháp lý và các sáng kiến khác mang tính tự nguyện nhằm&...

 • Kỉ yếu


 • Bộ Công thương, Ngân hàng Thế giới (2016)

 • Cuốn Kỷ yếu này lưu lại toàn bộ tài liệu trình bày tại hội thảo “Việt Nam: Nắm bắt Cơ hội từ các Hiệp định Thương mại Tự do Thế hệ mới” được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 15/6/2016. Mục đích của hội thảo nhằm nâng cao sự hiểu biết của các bên liên quan chính về các thách thức, cơ hội và rủi ro mà Việt Nam phải đối mặt khi thực hiện các hiệp định thương mại tự do mới&#...

 • Báo cáo


 • Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á (2002)

 • Báo cáo phát triển 2003 về việc Việt Nam thực hiện cam kết, chỉ rõ những thách thức, thời cơ và xu hướng thực hiện của Việt Nam và những bất bình đẳng; Vấn đề thực hiện cải cách; vấn đề về quản trị nhà nước hiện đại; Vạch ra chiến lược cho phát triển

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Văn Làn, Nguyễn Phương Quỳnh Trang (2004)

 • Mục tiêu cơ bản của nghiên cứu là đưa ra các đánh giá về thị trường tư vấn quản lý ở Việt Nam để giúp MPDF và GTZ xác định được các cách thức tác động phù hợp nhất nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường tư vấn theo hướng đáp ứng tốt nhất nhu cầu tư vấn của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

 • Luận án


 • Hoàng Thị Thu Hường;  Advisor:PGS.TS Nguyễn Năng Phúc; TS Nguyễn Thị Thanh Hương (2019-03-19)

 • Luận án ứng dụng khung lý thuyết về nội dung phân tích tài chính các NHTMCP và sử dụng dữ liệu thực tế để đánh giá thực trạng nội dung phân tích tài chính của các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phụ vụ quản trị của các nhà quản lý ngân hàng.

 • Bản thông tin


 • Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng thương mại và công nghệ Việt Nam (2005)

 • Bản tin môi trường kinh doanh đề cấp đến hệ thống ưu đãi đầu tư ở Việt Nam với những ý kiến nhận xét, đánh giá và đề xuất thay đổi từ các nhà làm chính sách, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp