Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • - (2005)

 • Tài liệu này là sản phẩm của nỗ lực tập thể và quan hệ đối tác ở Việt Nam với sự đóng góp của nhiều nhóm đối tác giữa Chính phủ – Nhà tài trợ – Tổ chức phi Chính phủ (TCPCP). Tất cả các nhóm đối tác đã hợp tác nhằm giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển và cải thiện công tác điều phối và cung cấp Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA).

 • Luận án


 • Trần Trung Hải;  Advisor:Nguyễn Khắc Thanh (2019-04-18)

 • Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tác động của nợ công; các tác động tích cực, tiêu cực của nợ công đến an ninh kinh tế ở Việt Nam; đánh giá được các thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; từ đó, đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của nợ công đến an ninh kinh tế ở Việt Nam đến năm 2030.

 • Sách


 • Nhà xuất bản chính trị quốc gia (2011)

 • Cuốn sách tập trung phân tích và giải thích các nguyên nhân phát sinh tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất đai; các hình thức hiện có của loại tham nhũng này. Trên cơ sở phân loại tham những, xác định nguy cơ và các dạng tham nhũng chính trong quản lý đất đai, các tác giải đề xuất cách thức giải quyết đối với từng dạng tham nhũng cụ thể và đưa ra một số kiến nghị nhằm phòng, chống...

 • Luận án


 • Đào Lan Phương;  Advisor:PGS. TS Lê Thanh Tâm; PGS.TS Nguyễn Kim Anh (2019-03-21)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về Tổ chức tài chính vi mô và nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô; Phân tích thực trạng hoạt động của các Tổ chức tài chính vi mô và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của mô hình kết hợp với thực trạng hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô,&...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Vũ Minh Khương, Jonathan Haughton (2004)

 • Nghiên cứu này chủ yếu chú trọng vào 3 thành phố lớn nhất của Việt Nam - đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng với mục đích cơ bản nhằm xác định các chính sách và các điều kiện cơ bản dẫn tới sự tăng trường kinh tế nhanh.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Ngân hàng thế giới (2018)

 • Báo cáo này được trình bày theo 2 phần cụ thể: Phần 1, Những diễn biến về kinh tế gần đây; Trình bày về môi trường kinh tế bên ngoài, Những diễn biến kinh tế gần đây ở Việt Nam và triển vọng kinh tế trung hạn, rủi ro và hàm ý chính sách nhằm phát triển; Phần 2, Những ưu tiên cải cách để giảm chi phí thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trình bày rõ bối ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Ngân hàng thế giới (-)

 • Tài liệu nhận định chính sách này đưa ra các thông tin tổng quan về các yêu cầu công khai thông tin của các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) tại Việt Nam. Tài liệu này là một nội dung về Phân tích và Tư vấn thuộc Chương trình tín dụng Quản lý Kinh tế và Năng lực Cạnh tranh EMCC nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường công khai thông tin tài chính và phi tài chính của các DNNN

 • Sách


 • - (-)

 • Bài viết tiếng nói của nữ doanh nhân Việt Nam đã bình luận, phân tích về vai trò của người phụ nữ cũng như cần phải thay đổi để đảm bảo các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và tiếp tục phát triển mạnh