Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • John Larsen, Thomas Damassa; Ryan Levinson (2003)

 • Năm 2003, khí thải GHG của Illinois tổng cộng 269 MtCO2e, đại diện cho 17 phần trăm phát thải của Trung Tây và 4 phần trăm phát thải của Hoa Kỳ. Các lĩnh vực phát triển hàng đầu của Illinois bao gồm điện sản xuất, vận chuyển, sử dụng năng lượng công nghiệp và sử dụng năng lượng dân cư. Phát thải GHG từ phát điện tăng 53 phần trăm (30 MtCO2e) giữa 1990 và 2003, hơn hai lần trung bình cộ...

 • Báo cáo


 • John Larsen, Thomas Damassa; Ryan Levinson (2003)

 • Năm 2003, Missouri GHG tổng phát thải là 163MtCO2e, đại diện cho 10 phần trăm phát thải của Trung Tây và 2 phần trăm lượng khí thải của Hoa Kỳ.• Các lĩnh vực phát thải hàng đầu của Missouri bao gồm điện thế hệ, giao thông, nông nghiệp và công nghiệp sử dụng năng lượng.• Từ năm 1990 đến 2003, khí thải GHG Missouri Missouri tăng thêm 32 MtCO2e, tương đương 26% tăng trưởng tuyệt đối và tỷ lệ phần&#...

 • Báo cáo


 • John Larsen, Thomas Damassa; Ryan Levinson (2003)

 • Biểu đồ miền Trung Tây đến vào thời điểm quan trọng. Khoa học đã có, và G8 đã rõ ràng biến đổi khí hậu cao như một ưu tiên toàn cầu. Và, giờ đây, lần đầu tiên, Haiti, Hoa Kỳ đã hứa sẽ biến biến đổi khí hậu là một ưu tiên quốc gia. Các quốc gia Trung Tây có cơ hội đóng vai trò lãnh đạo khí hậu giúp hình thành cuộc tranh luận quốc gia đang diễn ra và khi làm như vậy, ...

 • Báo cáo


 • John Larsen, Thomas Damassa; Ryan Levinson (2003)

 • Năm 2003, GHG tổng lượng khí thải là 120 MtCO2e, đại diện cho 8 phần trăm khí thải của miền Trung Tây và 2 phần trăm khí thải của Hoa Kỳ. Các lĩnh vực phát triển hàng đầu của Minnesota bao gồm điện thế hệ, giao thông, nông nghiệp và công nghiệp sử dụng nang lượng. Phát thải GHG từ giao thông vận tải tăng 43 phần trăm từ năm 1990 đến 2003, chiếm phần trăm lớn nhất trong lĩnh...

 • Báo cáo


 • John Larsen, Thomas Damassa; Ryan Levinson (2003)

 • Năm 2003, tổng lượng khí thải GHG của Indiana 269 MtCO2e, chiếm 17% khí thải Trung Tây và 4 phần trăm lượng khí thải của Hoa Kỳ. Các ngành phát triển hàng đầu của Indiana bao gồm điện, sử dụng năng lượng công nghiệp, giao thông vận tải và các quy trình công nghiệp. Giữa năm 1990 và 2003, khoảng 90 phần trăm (24 MtCO2e) tăng trưởng khí thải từ các ngành năng lượng là do sự gia tăng khí thải&...

 • Báo cáo


 • John Larsen, Thomas Damassa; Ryan Levinson (2003)

 • Năm 2003, Michigan GHG tổng lượng khí thải là 212 MtCO2e, chiếm 14% Khí thải Trung Tây và 3 phần trăm khí thải của Hoa Kỳ. Các lĩnh vực phát triển hàng đầu của Michigan bao gồm điện sản xuất, vận chuyển, sử dụng năng lượng công nghiệp, và sử dụng năng lượng dân cư. Tổng phát thải GHG ở Michigan tăng 1% MtCO2e trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2004, ít hơn bất kỳ tiểu bang miền Trung Tây&#x...

 • Báo cáo


 • John Larsen, Thomas Damassa; Ryan Levinson (2003)

 • Năm 2003, tổng phát thải GHG của Lowa108 MtCO2e, chiếm 7 phần trăm khí thải Trung Tây và 2 phần trăm khí thải của Hoa Kỳ. Các lĩnh vực phát triển hàng đầu của Lowa bao gồm điện, nông nghiệp, giao thông vận tải, và công nghiệp sử dụng năng lượng. Giữa năm 1990 và 2003, Lowa có một trong những ngành sản xuất điện phát triển nhanh nhất trong khu vực về phát thải,...

 • Báo cáo


 • John Larsen, Thomas Damassa; Ryan Levinson (2007)

 • Năm 2003, phát thải Ohio GHG tổng cộng 299 MtCO2e, đại diện19 phần trăm lượng khí thải Trung Tây và 4 phần trăm lượng khí thải của Hoa Kỳ.• Các ngành phát thải hàng đầu của Ohio bao gồm điện sản xuất, vận chuyển, sử dụng năng lượng công nghiệp, và sử dụng năng lượng dân cư.• Từ năm 1990 đến 2003, sử dụng năng lượng công nghiệp khí thải ở bang giảm 15 MtCO2e, hoặc 29 phần trăm, nhiều hơn...

 • Báo cáo


 • John Larsen, Thomas Damassa; Ryan Levinson (2007)

 • Năm 2003 Tổng phát thải GHG là 123MtCO2e, chiếm 8% phát thải Trung Tây và 2 phần trăm khí thải của Hoa Kỳ.• Các ngành phát thải hàng đầu của Wisconsin bao gồm điện sản xuất, vận chuyển, sử dụng năng lượng công nghiệp và nông nghiệp.• Phát thải GHG từ phát điện tăng 29 phần trăm từ năm 1990 đến 2003, đại diện cho sự tăng trưởng nhanh nhất trong số các nền kinh tế các ngành ở Wisconsin...

 • previous
 • 1
 • next