Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Authors: Phạm Duy Nghĩa (2004)

  • Bài viết đề cập đến: (1) Xác định các tiêu chí đánh giá và bình luận về một đạo luật. (2) Chỉ rõ chức năng trọng yếu nhất của pháp luật đất đai. (3) Từng bước nhận thức về vai trò của công quyền đối với quản lý đất đai. (4) Góp phần chỉ ra mối quan hệ giữa pháp luật đất đai và các luật chuyên ngành có liên quan. (5) Góp phần đưa ra những bình luận khách quan về sự thành công và những điểm chưa đạt yêu cầu của Luật Đất đai.

  • Tạp chí


  • Authors: Trần Quang Huy (2002)

  • Bài viết đề cập đến một số nội dung cơ bản: Vấn đề khung giá đất; vấn đề quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; vấn đề thẩm quyền giao đất cho thuê đất; vấn đề đòi bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất; thế chấp quyền sử dụng đất.

  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2009)

  • Bài viết nêu một vài vấn đề lý luận xung quanh khái niệm bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất và khái niệm bồi thường nhà nước trong Dự thảo Luật bồi thường nhà nước.