Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Nga (2005)

 • Phân tích về thủ tục hành chính trong giao đất, cho thê đất - một nội dung khá quan trọng, có tác động trực tiếp đến hiệu quả quản lý đất đai của nhà nước. Đây cũng là nội dung thể hiện những điểm mới rõ nét, bước cải cách đột phá về thủ tục hành chính trong Luật đất đai năm 2003 và phần nào đáp ứng được sự mong đợi của quần chúng nhân dân.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Phương (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Các yêu cầu đặt ra trong quản lý đất đai và các nguồn tài nguyên. (2) Nhận xét về các quy định trong Luật Đất đai năm 2003 liên quan đến các nguồn tài nguyên.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Quang Tuyến (2004)

 • Bài viết đề cập đến các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất: (1) Hạn chế của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất; (2) Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

 • 2000


 • Phạm Hữu Nghị (2000)

 • Electronic Resources; Đề cập đến khái niệm quỹ đất công ích xã; Phân tích các đặc điểm của quỹ đất công ích xã được quy định tại Điều 45 Luật Đất đai. Khảo sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích ở các địa phương qua các số liệu điều tra trong báo cáo kết quả điều tra nông nghiệp, nông thôn của Tổng cục Thống kê năm 1994 và 1997. Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục nhữ...

 • 2006


 • Nguyễn Quang Tuyến (2006)

 • Thực trạng thi hành pháp luật về thuế sử dụng đất: Những kết quả đạt được khi thi hành phát luật về thuế sử dụng đất; một số tồn tại phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về thuế sử dụng đất -- Một số ý kiến góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế sử dụng đất: Mở rộng phạm vi áp dụng so với hai sắc thuế hiện hành; chỉ thu thuế sử dụng đất với mức thu phù hợp và ...

 • 2009


 • Vũ Thu Hạnh (2009)

 • Về hướng tiếp cận Luật Đa dạng sinh học năm 2008 -- Những nội dung chính của Luật Đa dạng sinh học năm 2008: Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên; Bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật; Bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền; Trách nhiệm quản lý Nhà nước về đa dạng sinh học; Điều khoản thực thi.