Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện sở hữu toàn dân đối với đất đai ở nước ta. (2) Quyền sử hữu toàn dân đối với đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2003. (3) Một số kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2003.

 • 2006


 • Authors: Lưu Quốc Thái (2006)

 • Phân tích những hạn chế, bất cập cơ bản của pháp luật hiện hành về giao dịch quyền sử dụng đất (QSDĐ), với hy vọng đóng góp một vài ý kiến hữu ích cho việc hoàn thiện một vấn đề quy không quá lớn nhưng đầy phức tạp, từ đó có thể góp phần lành mạnh hóa thị trường QSDĐ ở nước ta. Vấn đề QSDĐ là đối tượng của các giao dịch QSDĐ -- Vấn đề chủ thể tham gia đối với từng loại giao dịch QSDĐ -- Vấn đề thủ tục hành chính thực hiện các giao dịch về QSDĐ.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Quang Huy (2009)

 • Bài viết làm rõ các vấn đề pháp luật đất đai mà doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cần quan tâm: thủ tục hành chính về đất đai; hình thức sử dụng đất; quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quy đinh sử dụng đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế; nhận chuyển quyền sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài từ tổ chức kinh tế Việt Nam; vấn đề cho phép người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

 • Bản thông tin


 • Authors: Nguyễn Thị Hồng Nhung (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Thực tế và yêu cầu khách quan phải hoàn thiện pháp luật vè chuyển quyền sử dụng đất. (2) Quyền chuyển quyền sử dụng đất của người sử dụng và trình tự thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Văn Phương (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Các yêu cầu đặt ra trong quản lý đất đai và các nguồn tài nguyên. (2) Nhận xét về các quy định trong Luật Đất đai năm 2003 liên quan đến các nguồn tài nguyên.

 • Bản thông tin


 • Authors: Phạm Duy Nghĩa (2004)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Xác định các tiêu chí đánh giá và bình luận về một đạo luật. (2) Chỉ rõ chức năng trọng yếu nhất của pháp luật đất đai. (3) Từng bước nhận thức về vai trò của công quyền đối với quản lý đất đai. (4) Góp phần chỉ ra mối quan hệ giữa pháp luật đất đai và các luật chuyên ngành có liên quan. (5) Góp phần đưa ra những bình luận khách quan về sự thành công và những điểm chưa đạt yêu cầu của Luật Đất đai.