Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Trần Thị Huệ (2003)

  • Quan hệ thừa kế về quyến sử dụng đất là một nội dung hết sức quan trọng vì đất đai luôn là tư liệu sản xuất quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của các quan hệ sản xuất. Bởi vậy những quy định về quyền thừa kế đất đai cần phải nghiên cứu thấu đáo trong quá trình sửa đổi, bổ sung luật dân sự, nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh quy phạm pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất.

  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Thị Nga (2005)

  • Phân tích về thủ tục hành chính trong giao đất, cho thê đất - một nội dung khá quan trọng, có tác động trực tiếp đến hiệu quả quản lý đất đai của nhà nước. Đây cũng là nội dung thể hiện những điểm mới rõ nét, bước cải cách đột phá về thủ tục hành chính trong Luật đất đai năm 2003 và phần nào đáp ứng được sự mong đợi của quần chúng nhân dân.

  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2009)

  • Bài viết nêu một vài vấn đề lý luận xung quanh khái niệm bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất và khái niệm bồi thường nhà nước trong Dự thảo Luật bồi thường nhà nước.