Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

  • Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014 và theo dự kiến sẽ được Quốc hội Khóa XIII xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014). Với mục đích cung cấp thêm những thông tin phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tiến ...