Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu; Bản thông tin


 • Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Việt Dũng (2015)

 • Tổng hợp một số đánh giá trong năm 2014 về hiện trạng chồng lấn quyền sử dụng đất trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất lựa chọn cách tiếp cận đồng quản lý như một giải pháp phù hợp trước mắt phần nào giúp giải quyết những tồn tại mang tính lịch sử kể trên mà các khu rừng đặc dụng hiện đang phải đối mặt.

 • Luận án


 • Hoàng Thị Hoa (2015)

 • Nhận dạng các giá trị của di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử. 2) Đánh giá thực trạng bảo tồn di sản văn hóa và phát huy các giá trị phục vụ phát triển du lịch. 3) Đề xuất các định hướng và giải pháp bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử nhằm phát triển du lịch.

 • Báo cáo


 • Minh Hà Dương, Trương An Hà; Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Trịnh Hoàng Anh (2016-6)

 • Báo cáo đề cập tới tác động của việc khai thác than và sản xuất điện từ than đối với xã hội và môi trường tại Việt Nam; tóm tắt kết quả của tám nghiên cứu thực địa được thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 bởi các thành viên của Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam. Các nghiên cứu được thực hiện tại 06 nhà máy nhiệt điện than, một bãi thải tro than và một hồ bùn thải trải dài...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Lan Hương (2017)

 • Bài viết nghiên cứu quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra trong pháp luật dân sự ở các quốc gia Anh, Pháp, Đức và Bộ Tham khảo chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (DCFR). Trên cơ sở đó, bài viết phân tích những hạn chế trong Điều 605 Bộ luật Dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây&#...