Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Thảo (2018-06-20)

 • Bài viết phân tích quy định vè thu hồi đất trong Luật đất đai 2013, trong đó chính sách về thu hồi đất đã có nhiều điểm mới, khắc phục được một số bất cập của Luật đất đai 2003, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Thảo (2018-05-30)

 • Bài viết phân tích Luật đất đai 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29-11-2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời khắc phục, giải quyết nhiều tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2003.

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Tiến (2017-09-29)

 • Một trong những đặc trưng cơ bản của đầu tư vào nông nghiệp là thu hồi vốn chậm, nhiều rủi ro, lợi thế sản xuất theo quy mô trong nông nghiệp bị hạn chế hơn so với sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Vì vậy tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn phải phù hợp với những đặc điểm sản xuất nông nghiệp của nước ta và �...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trung tâm Thông tin - tư liệu, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2017)

 • Bài viết khái quát về tình hình biến động đất nông nghiệp trong thời gian qua; Một số hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông thôn hiện nay; Những khó khắn bất cập trong thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hóa

 • Bài trích


 • Ngô Thu Trang, Bùi Anh Vũ (2017-12-11)

 • Bài viết đưa ra góc nhìn bao quát về hệ thống pháp luật liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai, từ đó bình luận các quy định pháp luật và đề xuất giải pháp khắc phục là vô cùng cấp bách. Qua đó, góp phần điều hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi của người có quyền sử dụng đất và các nhà đầu tư/doanh nghiệp trong đầu tư, khai thác sử dụng quyền sử dụng đất, đồng thời tìm ra&...

 • Bài trích


 • Đặng Kim Sơn (2017-12-06)

 • Bài viết trình bày lịch sử và chính sách, hiện trạng và thách thức, kiến nghị chính sách đất đai. tập trung hóa sản xuất, tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp và trong quá trình phát triển để xử lý hài hòa mối quan hệ lợi ích của hộ nông dân với lợi thế quy mô sản xuất lớn của hợp tác xã, doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo công bằng xã hội chung

 • Bài trích


 • Nguyễn Trọn Tuấn (2017-10-05)

 • Bài viết này trình bày một số kinh nghiệm quản lý đất đai của một số nước trên thế giới. Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định quản lý cụ thể đối với loại tài nguyên này.

 • Bài trích


 • Phương Thảo (2013-09-11)

 • Bài viết trình bày về kinh nghiệm thu hồi đất của một số quốc gia trên thế giới về các trường hợp thu hồi đất; trình tự thủ tục thu hồi đất; cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất; bồi thường khi thu hồi đất

 • Bài trích


 • Nguyễn Thảo (2013-09-05)

 • Bài viết trình bày nội dung về cấp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền lập, quyết định, xét duyệt lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kinh nghiệm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của một số quốc gia trên thế giới để Việt Nam tham khảo trong quá trình sửa đổi Luật đất đai 2003