Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Thư viện Quốc hội (2012)

  • Nội dung chuyên đề trình bày về xu hướng chuyển dịch đất đai bắt buộc (thu hồi đất) và chuyển dịch đất đai tự nguyện của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, tài liệu còn cung cấp kinh nghiệm về thu hồi đất tại các nước như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Cộng hòa Pháp, Các nước ASEAN...

  • 2014


  • Võ Minh Trí (2014)

  • Thị trường bất động sản có quan hệ mật thiết với thị trường sức lao động, thị trường hoàng hóa, thương mại, dịch vụ và đặc biệt là thị trường tài chính. Vì vậy, xây dựng và quản lý tốt thị trường bất động sản theo hướng công khai, minh bạch là đòi hỏi cấp thiết trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện nay. Bài viết đề cập những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp lu...

  • Báo cáo


  • Nicholas Bianco, Kristin Igusky; Rebecca Gasper, Michael Obeiter; Sarah Forbes, Nate Aden (2014-10)

  • Dựa trên báo cáo Kinh tế Khí hậu Mới được phát hành gần đây, phân tích mới này cung cấp bằng chứng và ví dụ thực tế chứng minh Hoa Kỳ đã thu được lợi nhuận kinh tế như thế nào khi giảm phát thải khí nhà kính.