Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Celine Salcedo-La Viña, Maitri Morarji (2016-07)

 • Nghiên cứu của WRI và các tổ chức khác đã chỉ ra rằng trong khi luật pháp quốc gia điều chỉnh các khoản đầu tư vào đất thương mại thường bắt buộc cộng đồng tham gia vào quá trình ra quyết định, tuy nhiên trên thực tế, sự tham gia của cộng đồng vẫn còn yếu, đặc biệt là đối với phụ nữ.

 • Báo cáo


 • Gaia Larsen, Florence Daviet; Daniela Rey (2012-02)

 • Vào tháng 6 năm 2011, Cơ quan Tư vấn Khoa học và Kỹ thuật (SBSTA) của UNFCCC đã yêu cầu nộp tài liệu hướng dẫn cho "hệ thống thông tin tự vệ" của REDD +. Cho đến nay, đã có 26 nhóm gửi; Tài liệu này mô tả và tóm tắt những bài nộp đó.

 • Báo cáo


 • Pankaj Bhatia, Cynthia Cummis; David Rich, Laura Draucker; Holly Lahd, Andrea Brown (2011-10)

 • Tiêu chuẩn (còn được gọi là Tiêu chuẩn Phạm vi 3) cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho các công ty và các tổ chức khác để chuẩn bị và báo cáo công khai phát thải GHG bao gồm phát thải gián tiếp do hoạt động của công ty.

 • Báo cáo


 • Shally Venugopal, Aman Srivastava (2012-08)

 • Tài liệu này cung cấp bảng chú giải các công cụ tài chính và cơ chế của các công cụ này. Các định nghĩa này có thể phục vụ như một tài liệu tham khảo hữu ích cho những người có quyền quyết định chính sách trong khu vực công nhằm hỗ trợ giảm thiểu biến đổi khí hậu cho khu vực tư nhân.

 • Báo cáo


 • Olivia Kember, Erwin Jackson; Merry Chandra (2013-08)

 • Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chính sách lớn ở Úc có khả năng làm giảm lượng khí thải nhà kính (GHG). Bài viết còn thảo luận về một cơ chế định giá carbon, mục tiêu năng lượng tái tạo và các chính sách hiện có khác.

 • Báo cáo


 • Michael Westphal, Athena Ballesteros; Jennifer Morgan, Pascal Canfin (2015-06)

 • Bài viết phân tích câu hỏi được nêu ở tên đề tài bằng cách nghiên cứu và xem xét các nguồn tài chính khác nhau đến năm 2020 và đồng thời chứng minh các kịch bản có thể xảy ra để đạt được mục tiêu 100 tỷ đô la.