Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Ngô Quang Dự;  Advisor:Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Diệu Trinh (2020)

 • Phân vùng chức năng theo tiếp cận địa lý tổng hợp với các phương án phân vùng tài nguyên bộ phận. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu địa lý tương ứng trong từng bước thực hiện được xây dựng và áp dụng cho lãnh thổ tỉnh Phú Thọ. Kết hợp các phương pháp phân tích địa lý, mô hình dự báo và kỹ thuật định lượng trong phân tích, đánh giá, dự tính tài nguyên môi trường phục vụ định&#x...

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Tài nguyên thế giới (2020-06)

 • Trình theo dõi về hoạt động tái tạo của chính quyền địa phương (sau đây gọi là "trình theo dõi") là nguồn được phát triển bởi Thử thách khí hậu của các thành phố Mỹ - Gia tốc tái tạo, một sự hợp tác giữa Viện tài nguyên thế giới và Viện nghiên cứu núi Rocky (RMI) để giúp các chính quyền địa phương tìm ra được nguồn năng lượng điện tái tạo. Nó được tạo ra như một phần của chươ...

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Tài nguyên thế giới (2020-06)

 • Bài ghi chú kỹ thuật này mô tả các nguồn dữ liệu và phương pháp làm nền tảng cho hệ thống máy tính để tạo bản đồ sử dụng đất của các khu vực đô thị. Triển khai việc phân loại phong phú để phân biệt các loại bản đồ sử dụng đất khác nhau trong khu vực xây dựng thay vì chỉ phân biệt giữa đất nhân tạo và đất tự nhiên.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Tài nguyên thế giới (2020-06)

 • Bài viết này xem xét cách các mối quan hệ quyền lực, quyền hạn và lợi ích cạnh tranh để định hình cả về khả năng tiếp cận tài nguyên cũng như khả năng quản lý của từng cá nhân trong cộng đồng trong việc tham gia quản lý rừng. Nó xác định các mô hình tham gia quản trị rừng, giải thích các xu hướng này và nêu bật các cách mà theo đó việc tham gia quản lý các hệ sinh thái c...

 • Bài trích


 • Lê Quang Thuận (2020-06)

 • Chính sách thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, huy động nguồn lực tài chính cho ngân sách để đảm bảo các nhiệm vụ chi thực hiện chức năng của Nhà nước và phân phối lại thu nhập trong xã hội. Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, tạo thêm nguồn lực cho ngân sách nhà nước (NSNN), chính sách thuế tài nguyên đã được ban hành và áp dụng tại Việt Nam. Ngoài ra,&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ngọc Hoa (2020-05)

 • Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nuớc ta chính là để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng cao ở lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nói chung và ở đô thị nói riêng. Bài viết phân tích những kết quả đạt được cũng như&#...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Duyên Thảo, Phan Thị Lan Phương (2020-03)

 • Bài viết trình bày về quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề: Quản trị tài nguyên thiên nhiên trong tương quan với quản trị nhà nước hiện đại; các nguyên tắc quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên; các chỉ số quản trị tài nguyên thiên nhiên; quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Thọ (2020-04)

 • Cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống pháp luật và thể chế quản lý đất đai đã dần được hoàn thiện, từ chỗ chỉ là những văn bản dưới luật, có cả những quy định tạm thời đến chỗ Nhà nước ban hành Luật Đất đai. Có thể nói, hiện nay, hệ thống chính sách và pháp luật về đất đai đã căn bản giải quyết được các vấn đề liên quan tới quản lý đất đai trong bối cảnh phát tri...

 • Bài trích


 • Tô Minh Thu, Vũ Thị Thu Ngân (2020-03)

 • An ninh nguồn nước là một trong những thách thức lớn mà thế giới đang phải đối mặt. Tăng cường an ninh nguồn nước trong một thế giới gồm các quốc gia có chủ quyền, trong bổi cảnh gia tăng dân số và biển đồi khí hậu tiếp tục là ruột mục tiêu cả về chính trị an ninh, kinh tể, xã hội và môi trường. Trong những năm gần đây, nguồn nước tại khu vực sông Mê Công đang đứng trước những...