Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Thị Minh Châu, Vũ Văn Phúc (2022-04)

 • Bài viết trình bày đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phân bổ và tổ chức sử dụng đất đai trong thời kỳ đổi mới, đề xuất một số kiến nghị chính sách nhằm sử dụng tốt nhất nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội theo kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hồ Quang Huy (2022-10-14)

 • Tác giả trình bày kết quả rà soát về tính thống nhất trong các quy định của dự thảo Luật Đất đai với các Luật điều chỉnh lĩnh vực đầu tư về các vấn đề: 1) Đấu giá, đấu thầu và chấp thuận chủ trương đầu tư; 2) Người sử dụng đất là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; 3) Thời hạn giãn tiến độ triển khai, xử lý các dự án chậm triển khai nhưng đã được Nhà nước giao ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Khắc Huy (2022-10-14)

 • Tác giả trình bày tổng quan kết quả rà soát về tính thống nhất của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với các luật về văn hóa, du lịch, tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp đó, tác giả đi sâu phân tích đồng thời đưa ra những đề xuất về đất tín ngưỡng, đất tôn giáo được quy định tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cụ thể về: quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng&#...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trương Thị Liên (2022-10-14)

 • Tác giả phân tích những mâu thuẫn, chồng chéo giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật Đê điều về các vấn đề cụ thể như sau: 1) Đất bãi bồi ven sông, ven biển; 2) Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn. Tương ứng với mỗi vấn đề nêu trên, tác giả cũng đưa ra các phương án nhằm khắc phục những điểm còn mâu thuẫn, chồng chéo.