Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Allen Hammond, Emily Matthews (1999-8)

 • Lập luận rằng các mô hình sản xuất và tiêu dùng được liên kết toàn diện và toàn bộ chu trình sử dụng phải được xem xét để hiểu các tác động môi trường, xác định các can thiệp tiềm năng và đưa ra các phương pháp tiếp cận chính sách hiệu quả.

 • Báo cáo


 • Sharon Smith (2004-9)

 • Nội dung báo cáo cho biết El Salvador Lau Infocentros có một mô hình kinh doanh độc đáo giữa các mạng viễn thông. Không chỉ dựa trên cách tiếp cận nhượng quyền tinh vi, mà mỗi Trung tâm viên thông hoạt động như một kho nguồn phục vụ cho các doanh nghiệp dựa trên nội dung/kiến thức về thông tin địa phương. Các doanh nghiệp thành công được nhân rộng trên toàn mạng lưới viễn thông.

 • Báo cáo


 • Norissa Giangola (2001-7)

 • Báo cáo phân tích nỗ lực đầy tham vọng để khai thác CNTT phục vụ cho giáo dục và phát triển quốc gia. Cách tiếp cận toàn diện nhằm mục đích liên kết tất cả 40.000 trường học của Argentina, cung cấp các nguồn liên kết, năng lực con người và nội dung khác có liên quan. Giáo dục đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong bối cảnh những thay đổi chính trị và kinh tế của Argen...

 • Báo cáo


 • Jon Sohn (2007-5)

 • Báo cáo này tìm cách xây dựng "trường hợp kinh doanh" cho các nhà tài trợ cho các dự án quy mô lớn, có tác động lớn để coi sự đồng ý chung của cộng đồng như một yêu cầu phát triển dự án ....

 • Báo cáo


 • Dana Krechowicz, Hiranya Fernando (2009-06)

 • Báo cáo này tập trung vào tính minh bạch của các doanh nghiệp về rủi ro môi trường và đặt nền tảng để công bố và báo cáo các vấn đề môi trường tại các thị trường mới nổi thông qua lăng kính nhà đầu tư. Đây là báo cáo thứ hai trong loạt bài thiết lập mối liên hệ giữa các vấn đề như biến đổi khí hậu.

 • Báo cáo


 • Robert Repetto, Duncan Austin (2000-3)

 • Kiểm tra 13 công ty trong lĩnh vực giấy và bột giấy của Hoa Kỳ, báo cáo này cung cấp một phương pháp mới để đánh giá rủi ro tài chính tiềm ẩn của công ty đối với các rủi ro môi trường từ đó có thể mang lại cho các nhà đầu tư lợi thế khi đưa ra quyết định đầu tư.

 • Báo cáo


 • Janet Ranganathan (1998-5)

 • Cung cấp khung cơ bản để suy nghĩ về các loại chỉ số bền vững khác nhau và cung cấp một danh sách sơ bộ về những nỗ lực đang diễn ra trong lĩnh vực này.

 • Báo cáo


 • Jenna Goodward, Alexia Kelly (2010-08)

 • Khi các cơ hội giảm thiểu đã được các doanh nghiệp tối đa hóa, thị trường carbon sẽ cung cấp một lựa chọn khác cho các doanh nghiệp để giảm lượng khí thải carbon và hỗ trợ các dự án giảm phát thải. Tài liệu này trả lời các câu hỏi phổ biến về loại dự án nào có thể tạo ra các khoản đầu tư, cách tạo ra các khoản đầu tư có uy tín và cách thức kinh doanh có thể sử dụng...