Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Ashok Kumar Thanikonda, Deepak Sriram Krishnan; Shreyas Srivatsa (2016-1)

  • Viện tài nguyên thế giới Ấn Độ và Liên minh Công nghiệp Ấn Độ (CII) thông qua sáng kiến Nhóm phát triển thị trường năng lượng xanh (GPMDG) đã cố gắng tổng hợp nhu cầu năng lượng từ sáu người mua là các công ty ở Bengaluru, Coca Cola, Infosys, IBM, Cognizant, Philips và Trung tâm triển lãm quốc tế (BIEC)

  • Báo cáo


  • Bharath Jairaj (2013-01)

  • Bài viết làm nổi bật những công việc và kết quả cụ thể của mạng lưới EGI kể từ khi được khởi xướng sáng kiến vào năm 2003.

  • Báo cáo


  • Joshua Ryor, Letha Tawney (2014-11)

  • Bài viết đưa ra các cách các lựa chọn cung cấp điện (tái tạo so với truyền thống). Hai cách sử dụng điện này đã được so sánh một cách hợp lý dựa trên một số tiêu chí cụ thể.