Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn (2016-07-27)

 • Tổng hợp diện tích rừng toàn quốc; diện tích và độ che phủ rừng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến ngày 31/12/2015.

 • Báo cáo


 • Marta Miranda, Alberto Blanco-Uribe Q; Lionel Hernández, José Ochoa G; Edgard Yerena (1998-4)

 • Cảnh báo chỉ ra rằng các hoạt động khai thác không được kiểm soát ở khu vực Guayana của Venezuela có nguy cơ tăng trưởng và duy trì. Xác định các lựa chọn chính sách cho các kế hoạch phát triển với các biện pháp tự vệ dựa trên bảo tồn, tính bền vững.

 • Báo cáo


 • Lars Laestadius, Dmitry Dobrynin; Alexander Isaev (2002-10)

 • Bản đồ chi tiết đầu tiên về cảnh quan rừng nguyên vẹn ở Nga và có thể được sử dụng để gắn cờ các khu vực cần phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt trước khi đưa ra quyết định phát triển.

 • Báo cáo


 • Logan Yonavjak, Craig Hanson; John Talberth, Todd Gartner (2011-01)

 • Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các ưu đãi, thị trường và thực tiễn có thể thúc đẩy bảo tồn và quản lý bền vững các khu rừng ở miền Nam Hoa Kỳ.

 • Báo cáo


 • Norbert Henninger, Florence Landsberg (2007-5)

 • Báo cáo này cung cấp một cách tiếp cận mới để tích hợp dữ liệu không gian về nghèo đói và hệ sinh thái ở Kenya. Nó được xác nhận bởi năm Thư ký Thường trực ở Kenya và với Lời nói đầu của Wangari Maathai (người nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2004).