Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Jake Brunner, Frances Seymour; Nathan Badenoch, Blake Ratner (1999-10)

 • Xem xét vai trò của các cộng đồng địa phương cụ thể trong thực thi pháp luật rừng. Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong thực thi pháp luật.

 • Báo cáo


 • Phil René Oyono (2004-6)

 • Báo cáo phân tích các vấn đề về phân cấp, phân cấp được định nghĩa là một quá trình trong đó Nhà nước trung ương chuyển giao quyền lực và trách nhiệm xác định rõ ràng cho các chủ thể phi Nhà nước hoặc cho các chủ thể địa phương

 • Báo cáo


 • Jesse C. Ribot (2006-9)

 • Tài liệu này trình bày các khuyến nghị của chương trình WRI-CIRADCODESRIA, để quản lý nguồn tài nguyên lâm nghiệp phi tập trung ở Sénégal ". Những khuyến nghị này dựa trên hai năm nghiên cứu về chính sách lâm nghiệp trong lĩnh vực than ở Senegal.

 • Báo cáo


 • Roch Mongbo (2007-10)

 • Bài viết này tìm hiểu các hình thức của các cơ quan chính trị được phát triển ở những địa điểm này và cách thức xây dựng tính hợp pháp, trách nhiệm và quy tắc của một quy trình tích lũy vào thảo luận và sắp xếp thể chế cho quản lý rừng. Bài viết được tổ chức trong ba phần. Việc đầu tiên cung cấp một số thông tin cơ bản về cải cách phân cấp Bénin. Phần thứ hai thảo luận về...

 • Báo cáo


 • Jesse Ribot (2008-1)

 • Bài báo này kể câu chuyện về việc Junx Dunx ký lệnh mở các khu rừng trong Cộng đồng nông thôn của mình để khai thác vào năm 2006. Phần đầu tiên cung cấp nền tảng về cuộc đấu tranh kiểm soát rừng ở Nambaradougou và phân cấp lâm nghiệp rộng lớn hơn ở Sénégal.

 • Báo cáo


 • Priya Barua, Taryn Fransen; Davida Wood (2014-11)

 • Khung theo dõi thực hiện chính sách khí hậu là một công cụ chính sách cho phép người dùng theo dõi việc áp dụng và thực hiện các chính sách giảm thiểu sự biến đổi khí hậu.

 • Báo cáo


 • Fred Stolle, David W Brown (2009-10)

 • Bản báo cáo lâm nghiệp này đưa ra một cách tiếp cận có hệ thống để phân tích ngành lâm nghiệp Indonesia nhằm xác định luật và quy định lâm nghiệp nào đang không tuân theo hệ thống pháp luật chính thống và điều đó xảy ra ở đâu.

 • Báo cáo


 • John Talberth, Logan Yonavjak (2011-03)

 • Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách mà đất công cộng, bao gồm cả đất lâm nghiệp, có thể được đưa vào sử dụng để kiếm tiền từ dịch vụ hệ sinh thái.