Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Britt Childs Staley, Jenna Goodward; Hilary McMahon (2008-12)

 • Tài liệu thảo luận này mô tả vai trò của các quốc gia đàm phán tại Poznan, Ba Lan khi các bên làm việc để đảm bảo thỏa thuận về công nghệ và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển.

 • Báo cáo


 • Benoit Lefevre, David Leipziger; Matthew Raifman (2014-01)

 • Bài viết định lượng đầu tư vốn vào giao thông trên toàn thế giới. Phân biệt đầu tư công và tư ở cấp quốc gia và quốc tế là bước đầu và cần thiết để thay đổi đầu tư và ổn định lượng carbon thấp.

 • Báo cáo


 • Clifford Polycarp, Shally Venugopal; Tom Nagle, Andrew Catania (2013-12)

 • "Tài chính khí hậu" của WRI, bao gồm các phân tích về các công cụ tài chính công cộng, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến người đóng góp, trung gian và người nhận tài chính khí hậu, đó là dòng tài chính đến các nước đang phát triển góp phần giảm thiểu khí thải nhà kính.

 • Báo cáo


 • Shally Venugopal, Aman Srivastava (2012-08)

 • Tài liệu này cung cấp bảng chú giải các công cụ tài chính và cơ chế của các công cụ này. Các định nghĩa này có thể phục vụ như một tài liệu tham khảo hữu ích cho những người có quyền quyết định chính sách trong khu vực công nhằm hỗ trợ giảm thiểu biến đổi khí hậu cho khu vực tư nhân.