Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Logan Yonavjak, Emily Norford; Athena Ballesteros, Tom Nagle; Susan Alzner (2013-02)

  • Đây là phần đầu tiên trong chuỗi ba bản tóm tắt vấn đề, dựa trên hội thảo ba ngày do WRI và DOEN Foundation tổ chức vào tháng 3 năm 2012. Thông qua hội thảo và các cuộc phỏng vấn sau đó, WRI đã tập hợp kinh nghiệm của 25 doanh nghiệp, tổ chức năng lượng định hướng xã hội và các nhà tài chính.

  • Báo cáo


  • John Ganzi, Frances Seymour; Sandy Buffett, Navroz Dubash (1998-6)

  • Tám phân khúc của ngành dịch vụ tài chính tư nhân và xác định danh sách các điểm đòn bẩy tiềm năng để tác động đến các chủ thể khác nhau để tích hợp các cân nhắc về môi trường vào việc ra quyết định.

  • Báo cáo


  • Taryn Fransen, Sven Harmeling; Anja Esch, Linde Griesshaber; David Eckstein, Lisa Junghans; Smita Nakhooda (2013-05)

  • Đóng góp tài chính (FSF) của Đức phản ánh sự tập trung đáng kể vào việc tài trợ tác động đến khí hậu ở các nước đang phát triển. Đức đã vượt quá cam kết của FSF xác định cho giai đoạn FSF 2010-2012, cung cấp tổng cộng 1,29 tỷ EUR và cũng cam kết sẽ cung cấp 1,8 tỷ EUR vào năm 2013.