Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Clifford Polycarp, Yingzhen Zhao; Xiaomei Tan, Jianwen Bai (2013-04)

 • Chuyển sang nền kinh tế carbon thấp sẽ đòi hỏi các quốc gia trong tương lai sẽ phải nhanh chóng tăng quy mô đầu tư vào năng lượng tái tạo. Theo một số ước tính, Trung Quốc đã là nhà đầu tư toàn cầu hàng đầu về cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo và đang gia tăng ở nước ngoài ..

 • Báo cáo


 • Smita Nakhooda (2010-11)

 • Bài viết này tóm tắt những đổi mới và thách thức của Quỹ Công nghệ sạch. Phân tích các kế hoạch đầu tư mà Quỹ đã xác nhận cho đến nay, và đặc biệt hơn là nhấn mạnh vào năng lực thể chế và quản trị trong thiết kế chương trình.

 • Báo cáo


 • Indira Masullo, Gaia Larsen; Louise Brown, Lisa Dougherty-Choux (2015-11)

 • Các nước đang phát triển cần một quỹ tài chính lớn để hỗ trợ các hành động phục hồi khí hậu. Bài viết này nêu lên những bài học cho các tổ chức các nước đang phát triển đang tìm cách tiếp cận nguồn tài trợ từ các quỹ khí hậu đa phương.

 • Báo cáo


 • Niranjali Manel Amerasinghe, Joe Thwaites; Gaia Larsen, Athena Ballesteros (2017-3)

 • Quỹ khí hậu đa phương đóng một vai trò quan trọng trong việc sử dụng tài chính công để giúp thúc đẩy sự chuyển đổi kinh tế và xã hội cần thiết để giải quyết biến đổi khí hậu. Áp lực ngày càng tăng đối với các nhà hoạch định chính sách để làm sao để quỹ hoạt động hiệu quả hơn và minh bạch hơn.

 • Báo cáo


 • Sanjoy Sanyal, Ariel C. Pinchot; Jeffrey Prins, Feli Visco (2016-12)

 • Giải pháp cho thách thức tăng quy mô truy cập Pay-As-You-Go (PAYG) không nằm ở việc phát triển các sáng kiến mới mà là sử dụng và chuyển hướng các phương pháp tiếp cận hiện đại cho PAYG, đặc biệt là sử dụng bảo lãnh tín dụng, hạn mức tín dụng, hỗ trợ kỹ thuật, ...

 • Báo cáo


 • Ella Delio, Saurabh Lall; Chandan Singh (2009-4)

 • Mục đích của nghiên cứu này là cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về tiềm năng của ngành Công nghiệp Dịch vụ Năng lượng Ấn Độ (ESCO) để các nhà đầu tư tài chính đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.