Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2023)

  • Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất là vấn đề đặc biệt nóng ở Việt Nam những năm vừa qua thể hiện qua rất nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đông người, vượt cấp liên quan đến vấn đề này. Việc sửa Luật Đất đai năm 2013 la cơ hội quan trọng để các nhà lập pháp xem xét chính sửa toàn diện các quy định pháp luật đất đai, trong đó có quy định về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Bài viết nêu kinh nghiệm một số nước trên thế giới về vấn đề này, chỉ ra các bất cập trong quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và đề xuất hoàn thiện pháp luật về vấn đề này trong Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai...