Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Trần Hoàng Nga;  Advisor:GS.TS. Hans Henrik Lidgard; PGS.TS. Lê Thị Bích Thọ (2011)

  • Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài và đánh giá thực trạng Việt Nam, luận án chỉ ra hàng loạt những điểm chưa chặt chẽ, không phù hợp hoặc không có tính khả thi của các qui định pháp luật Việt Nam về định giá lạm dụng. Luận án đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể để khắc phục những hạn chế tồn tại trong pháp luật nội dung. Nghiên cứu vấn đề chống định giá lạm dụng trong một hệ&...

  • Tạp chí


  • Bùi Xuân Hải (2011)

  • Có nhiều biện pháp, cách thức khác nhau để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cổ đông, thành viên công ti như bằng pháp luật, bằng điều lệ công ti, bằng các quy tắc mềm, bằng cơ chế tự bảo vệ của các nhà đầu tư. Vì thế, để tăng cường bảo vệ cổ đông, thành viên công ti thì Việt Nam cần phải hoàn thiện pháp luật có liên quan và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định ...

  • -


  • Thư viện Quốc hội (2014)

  • Trình bày những điểm mới của Luật đầu tư (sửa đổi): Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư; hình thức đầu tư; thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư