Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Vũ Thị Nữ;  Advisor:Hà Thanh Việt, Đặng Đình Đào (2020)

 • Luận án bổ sung và làm sâu sắc thêm các nội dung về phát triển bền vững thương mại trong phát triển bền vững kinh tế của địa phương và vùng kinh tế. Cụ thể hóa các khái niệm, nội dung phát triển bền vững thương mại và các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững thương mại trên địa bàn tỉnh. Nhận diện các nhân tố đặc thù địa phương tác động đến phát triển bền vững thương mại trên địa...

 • Luận án


 • Nguyễn Bích Ngọc;  Advisor:Ngô Thị Tuyết Mai (2020)

 • Luận án đã hoàn thiện khái niệm biện pháp phi thuế quan theo ba điểm sau: i) biện pháp phi thuế quan tác động đến thương mại qua chi phí sản xuất (từ phía cung) và hành vi tiêu dùng (từ phía cầu); ii) tác động của biện pháp phi thuế quan dẫn đến sự thay đổi về lượng, giá cả hoặc cả hai; iii) biện pháp phi thuế quan có thể tác động tạo thuận lợi thương mại hoặc cản trở thương ...

 • Luận án


 • Trần Thùy Linh;  Advisor:Bùi Nguyễn Khánh, Vũ Đặng Hải Yến (2020)

 • Luận án đã phân tích những yêu cầu hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm vừa đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp vừa đảm bảo mục tiêu của pháp luật cạnh tranh. Trên cơ sở đó, Luận án đã đề xuất những giải pháp mang tính khoa học nhằm hoàn thiện pháp luật kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thanh Hà;  Advisor:Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Lan (2020)

 • Luận án đã hệ thống hóa lý luận về phát triển tín dụng xuất khẩu; hệ thống các tiêu chí về lượng và chất tác động đến phát triển tín dụng xuất khẩu, góp phần làm rõ thêm những vấn đề cơ bản trong phát triển tín dụng xuất khẩu tại các NHTM. Trong đó, có đề cập đến việc nghiên cứu các chỉ tiêu và các yếu tác động đến sự phát triển tín dụng xuất khẩu bền vững.

 • Luận án


 • Phạm Thị Vân Trinh;  Advisor:Trần Hoàng Ngân, Vũ Văn Thực (2020)

 • Nội dung chính của luận án là nghiên cứu cấu trúc vốn và cấu trúc kỳ hạn nợ của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, trong đó tập trung giải quyết bốn vấn đề chính: (i) các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn và cấu trúc kỳ hạn nợ; (ii) tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn và cấu trúc kỳ hạn nợ hướng về ngưỡng mục tiêu; (iii)&#x...

 • Luận án


 • Lê Trúc Thuận;  Advisor:Phan Diên Vỹ (2020)

 • Luận án nghiên cứu năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam sau M&A có cải thiện nhưng không đáng kể so với trước M&A, ngoại trừ các trường hợp M&A tự nguyện như HDBank, MSB, LVPB. Các NHTM trước M&A BIDV, Sacombank khả năng cạnh tranh cao, hoạt động hiệu quả nhưng sau M&A tốc độ phát triển chậm lại và năng lực cạnh tranh bị hạn chế so với các ngân hàng không&#...

 • Luận án


 • Cao Phương Thảo;  Advisor:Nguyễn Tiến Thuận (2020)

 • Luận án đã phát triển và làm rõ thêm các cơ sở lý thuyết cơ bản về vai trò của Liên kết kinh tế quốc tế cũng như tác động của Liên kết kinh tế quốc tế đến sự vận động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một nước thành viên của Liên kết. Qua đó, luận án khẳng định xu thế vận động của dòng vốn FDI toàn cầu nói chung và FDI vào một quốc gia thành viên chịu&#x...