Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Báo cáo gồm 4 phần: Phần I trình bày về thiết kế và thực hiện Tổng điều tra, gồm 2 chương. Chương 1 giới thiệu về quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra. Chương 2 trình bày về thiết kế, ước lượng và đánh giá kết quả mẫu. Phần II đưa ra các kết quả chủ yếu của số liệu suy rộng mẫu 15%, gồm 7 chương tiếp theo. Chương 3 mô tả các đặc trưng về quy mô và cơ...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015 là cuộc điều tra chọn mẫu và nghiên cứu định tính được thực hiện trên phạm vi 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho 6 vùng kinh tế - xã hội và 02 thành phố là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đây là cuộc điều tra di cư nội địa quốc gia lần thứ hai, sau cuộc điều tra đầu tiên vào năm 2004 do Tổng cục Thống ...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2012)

 • Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 được thực hiện trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2011 theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra được tiến hành theo chu kỳ 5 năm/lần theo Chương trình Điều tra quốc gia (ban hành theo Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tư...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2015)

 • Bảng I/O có những ứng dụng quan trọng trong công tác chuyên môn như: (1) Kiểm định tính chính xác của số liệu GDP tính theo 3 phương pháp; (2) Sử dụng làm quyền số để chuyển các chỉ tiêu giá trị theo giá hiện hành về giá so sánh và ứng dụng trong phân tích kinh tế vĩ mô như nghiên cứu cấu trúc kinh tế, mối quan hệ giữa các ngành trong nền kinh tế, phân tích mối ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 3 năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng, Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ chủ yếu được&#...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2015)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2015, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 2 năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế của nước ta năm 2008 trên cơ sở hệ thống hóa số liệu chính thức hàng năm của Tổng cục Thống kê

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2012)

 • Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế của nước ta năm 2010 trên cơ sở hệ thống hóa số liệu chính thức hàng năm của Tổng cục Thống kê