Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2010)

 • Báo cáo thực hiện trên cơ sở số liệu thu thập từ 3.400 doanh nghiệp trên cả nước, phân tích, tổng hợp và đưa ra những đánh giá toàn diện về hiện trạng ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp Việt Nam năm 2010. Ngoài ra, Báo cáo cũng tập trung giới thiệu về hai lĩnh vực quan trọng trong thương mại điện tử, bao gồm marketing trực tuyến và vấn đề an toàn thông tin.

 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2010)

 • Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009 tập trung phân tích, đánh giá tình hình thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng được đề ra tại Quyết định 222, bao gồm xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đào tạo trực tuyến, đồng thời so sánh kết quả triển khai năm 2009 với các năm trước.

 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2005)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách và pháp luật về thương mại điện tử; bối cảnh xã hội và hạ tầng công nghệ cho thương mại điện tử; tình hình tuyên truyền và đào tạo về thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; ứng dụng thương mại điện tử với doanh nghiệp xuất khẩu.

 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2010)

 • Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình triển khai chính sách và pháp luật về thương mại điện tử (TMĐT), cũng như hiện trạng ứng dụng TMĐT của các doanh nghiệp trong năm 2009. Bên cạnh đó Báo cáo cũng tổng hợp, phân tích, nhận định về việc triển khai một số giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện&#x...