Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2008)

 • Ấn phẩm "Đầu tư nước ngoài tạ Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI" là ấn phẩm đầu tiên Tổng cục Thống kê xuất bản đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh quá trình phát triển của các doanh nghiệp FDI thời kỳ 2000-2006 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp các thông tin thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2009)

 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện góp đóng góp tới 60% vào tổng sản phẩm trong nước (GDP). Để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin, Tổng cục thống kê biên soạn và công bố số liệu "Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2006, 2007, 2008". Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp nước ta từ năm 2006 đến...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện góp đóng góp tới 60% vào tổng sản phẩm trong nước (GDP). Để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin, Tổng cục thống kê biên soạn và công bố số liệu "Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009". Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp nước ta từ năm 2007 đến...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2011)

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài ra, trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài ra, trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên ...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (-)

 • Để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin, Tổng cục Thống kê biên soạn và xuất bản cuốn sách “Kết quả điều tra Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2010” gồm những thông tin phản ánh thực trạng khu vực SXKD cá thể phi nông nghiệp của nước ta trên cơ sở cập nhật, tổng hợp thông tin từ cuộc điều tra hàng năm của Tổng cục Thống kê....

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Trong những năm qua, Tổng cục Thống kê đã tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác điều tra thống kê, thu thập số liệu, tổng hợp và phân tích kết quả đánh giá thực trạng doanh nghiệp của thời kỳ 2000-2008. Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm “Doanh nghiệp Việt Nam 9 năm đầu thế kỷ 21” nhằm cung cấp cho các cơ quan, nhà nghiên cứu, người dùng tin trong nước và quốc tế bức&#x...